teichfrosch

Juli 2016 - Teichfrosch (Pelophylax esculentus)